Tűzijáték Szolgáltatási Szerződés Általános Feltételei (ÁSZF)

1.

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazásában nagy kezdőbetűvel használt, de meg nem határozott fogalmak a szolgáltatási szerződésben (Szerződés) meghatározott tartalommal értendők.

2.

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szerződésben meghatározott szolgáltatások igénybevételének általános szerződési feltételeit. Az ÁSZF rendelkezései a Szerződés részét képezik.

3.

Szolgáltató a felelősségét a gondatlanul, dologban okozott károk tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban – tekintettel arra, hogy a felelősség kizárására és korlátozására vonatkozó tilalom a dologban okozott károkra nem vonatkozik – kizárja. Megrendelő a felelősség kizárásának tényét kifejezetten elfogadja.

4.

A Szolgáltatási díj magában foglalja a Tűzijáték – előzetesen elfogadott ajánlat szerinti – lebonyolításának, továbbá a tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás és a rendőrségi felhasználási engedély beszerzésének, valamint a termékek területre szállításának és annak elműködtetésének, továbbá a Helyszín utólagos átvizsgálásának ellenértékét és szokásos költségeit.

5.

A Szerződés aláírásával Megrendelő igazolja, hogy Szolgáltató részletesen tájékoztatta a 3. pontban meghatározott állásfoglalás és engedély beszerzésének várható időtartamáról, esetleges akadályairól, az elmaradásuk jogkövetkezményeiről.

6.

A Tűzijáték időjárási okokból történő lehetetlenülése esetén, Szolgáltatót a Szolgáltatási díj 30%-ának megfelelő összeg illeti meg.

7.

A tűzijátékért felelős pirotechnikus köteles tájékoztatni a Megrendelőt, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a tűzijáték a szélsőséges időjárási viszonyok között biztonságosan nem tartható meg, továbbá, ha a lejátszás biztonságát az időjárás ugyan nem befolyásolná, azonban a látvány részben, vagy egészben sérülne.

8.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Tűzijátékot időjárási, illetve egyéb biztonsági okok (például néző behatolása a védőterületre) miatt bármikor azonnal, saját hatáskörében leállíthatja, szüneteltetheti vagy elhalaszthatja. Amennyiben a szünetelés, illetve elhalasztás folytán a Tűzjáték szolgáltatása a Szerződés I. pontjának b) alpontjában meghatározott Rendezvény időtartamán túlnyúlik, vagy azt követően kerül sor, Szolgáltatót a Szerződésben meghatározott összegen felül megkezdett óránként […………….] forint összegű díjazás illeti meg.

9.

Amennyiben a Tűzijáték leállítására időjárási, illetve nem a Megrendelőnek felróható biztonsági ok miatt kerül sor, Szolgáltatót a Szolgáltatási díj a Tűzijáték időtartamából valósan teljesített időtartam arányában illeti meg azzal, hogy Szolgáltatót a Szolgáltatási díj legalább 30%-ának megfelelő összeg illeti meg.

10.

A tűzijáték hatósági engedélye eseti, a tűzijáték kivitelezése csak az engedélyben szereplő paraméterek alapján történhet.

11.

Helytelen elműködtetésből eredő károkért a Szolgáltató felel, de a szolgáltatás jellegéből adódóan a vállalt látványelemek legfeljebb 80%-áért vállal felelősséget.

12.

A szolgáltatás jellegéből adódóan, amennyiben a tűzijáték tényleges időtartama a Szerződés I. pontjában meghatározott Tűzijáték időtartamaként megjelölt tartam 80%-át eléri, Felek a Tűzijátékot megtartottnak tekintik.

13.

Megrendelő vállalja és szavatol azért, hogy a Tűzijáték szolgáltatásához szükséges anyagok Helyszínre juttatásának lehetőségét biztosítja (pl.: behajtási, belépési engedély).

14.

Szolgáltató vállalja továbbá a Helyszínen telepítési terület biztosítását (pl.: biztonsági őr vagy rendőri biztosítás, útlezárás, kordon). Ennek költségeit a Szolgáltatási díj magában foglalja / Ennek költségeit a Szolgáltatási díj nem tartalmazza, azokat Megrendelő köteles a Szolgáltatási díj teljesítésével egyidejűleg Szolgáltatónak megtéríteni. A jelen pontban foglaltak költségeit Felek a Szerződés VI. pontjában rögzítik.

15.

Megrendelő vállalja, hogy a Rendezvény időtartama alatt élőerős őrzést biztosít a rendőrségi felhasználási engedélyben előírt védőtávolság teljes hosszán a nézők védelme érdekében a rendezvény adottságainak megfelelő létszámmal. Megrendelő vállalja továbbá, hogy az élőerős őrzés megakadályozza, hogy a nézőközönség tagjai a védőterületre jussanak. Amennyiben jelen pontban vállalt kötelezettségeit Megrendelő megszegi, úgy az ebből eredő károkért teljes felelősséggel tartozik, a Tűzijáték esetleges leállása vagy meghiúsulása pedig a Megrendelőnek felróható okból történik.

16.

Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen vállalja, hogy a rendezvény előtt az egymással kapcsolatot tartó, a Tűzijátékért felelős személyek nevét, telefonszámát írásban közlik egymással. E pont vonatkozásában Felek az e-mail, valamint az SMS útján történő kommunikációt írásban történő közlésnek tekintik.

17.

A zenére koreografált tűzijátékhoz hangosítás szükséges, amelynek biztosításáról a Megrendelő gondoskodik, és ennek költségeit ő viseli.

18.

Szolgáltató és Megrendelő a Tűzijátékot a Rendezvénnyel kapcsolatosan esetlegesen megjelenő valamennyi nyomtatott vagy elektronikus reklámanyagban (így különösen, de nem kizárólagosan: szórólap, plakát, banner, programfüzet, stb.), valamint nyomtatott vagy elektronikus sajtómegjelenésben ABSOLUT PYRO Tűzijátékként jelöli meg.

19.

Megrendelő vállalja, hogy a Szerződéstől való elállása esetén az alábbi összegű bánatpénz, illetve a Szerződésnek a Szerződés III. pontjában meghatározott időpontig meg nem történő fizetése vagy egyéb neki felróható okok miatti végleges meghiúsulása esetén az alábbi összegű kötbér megfizetésére köteles. A bánatpénz, illetve a kötbér összege: a) legkésőbb a Tűzijáték időpontját megelőző 14. napon a Szolgáltatási díj 5%-a, de minimum 10.000 Ft, b) a Tűzijáték időpontját megelőző 14. nap után, de legkésőbb a Tűzijáték időpontját megelőző 2. napon a Szolgáltatási díj 20%-a, c) a Tűzijáték időpontját megelőző 2. nap után a Szolgáltatási díj 50%-a.

20.

Szolgáltató vállalja, hogy elállása esetén az alábbi összegű bánatpénz, illetve a Szerződés egyéb neki felróható okok miatti végleges meghiúsulása esetén, a Megrendelő részére az alábbi összegű kötbér megfizetésére köteles. A bánatpénz, illetve a kötbér összege: a) legkésőbb a Tűzijáték időpontját megelőző 14. napon a Szolgáltatási díj 5%-a, de minimum 10.000 Ft, b) a Tűzijáték időpontját megelőző 14. nap után, de legkésőbb a Tűzijáték időpontját megelőző 2. napon a Szolgáltatási díj 20%-a, c) a Tűzijáték időpontját megelőző 2. nap után a Szolgáltatási díj 50%-a.

21.

Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a jelen ÁSZF 6., 19. és 20. pontban foglaltak érvényesülnek és az Előleg már kifizetésre került, a fennmaradó részt nyolc (8) banki napon belül Megrendelő részére átutalja.

22.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a pirotechnikai tevékenység hatósági engedély-köteles, így annak visszautasítása esetén a feleket a jelen ÁSZF 19. és 20. pontban leírtak nem terhelik.

23.

A Szerződés teljesítése során a Feleket kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség terheli. Az e kötelezettségek felróható megszegése miatt keletkezett kárt a károkozó nem köteles megtéríteni.

24.

Felek vállalják, hogy az együttműködésük során tudomásukra jutott adatokat, tényeket és információkat üzleti titoknak tekintik, és azokat a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik személy tudomására, mely alól kivételt képez, ha valamely Felet az adatközlésre jogszabály kötelezi. A jelen pontban vállalt titoktartási kötelezettség a Feleket jogviszony megszűnését követően is változatlan tartalommal köti.

25.

Felek a Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatokat a másik Fél részére kötelesek ajánlott küldeményként postai úton megküldeni, illetve a rendelkezésre álló idő rövidsége esetén személyesen átadni. Amennyiben a másik Fél a személyes átvételt megtagadja, az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek valóságtartalmát két tanú aláírásával igazolja.

26.

Felek a Szerződés teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően kötelesek eljárni. Kötelesek ezen felül tájékoztatni egymást minden olyan tényről és körülményről, amely a másik Fél számára lényeges lehet.

27.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF, valamint a Szerződés a szerződéses akaratukat teljes körűen tartalmazza, mely hatályon kívül helyez bármilyen a Szerződés aláírását megelőző szóbeli, vagy írásbeli egyeztetésüket.

28.

Jelen szerződés módosítása csak írásban érvényes.

29.

Amennyiben az ÁSZF, illetve a Szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek vagy a vonatkozó szabályoknak nem megfelelő lennének, az a többi rendelkezés érvényességét érintetlenül hagyja. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelennek minősülő rendelkezést egy jogilag megengedett rendelkezéssel helyettesítik, amely tartalmilag a lehető legjobban megközelíti az eredeti rendelkezés tartalmát, amiben Felek megállapodtak, vagy az ÁSZF, illetve a Szerződés értelme és oka alapján meg kívántak volna állapodni, amennyiben az érintett rendelkezés érvénytelenségével tisztában lettek volna. Ugyanezen rendelkezések alkalmazandóak akkor, ha a Szerződés végrehajtása során olyan, a Felek által nem rendezett kérdések adódnak, amelyekkel kapcsolatban a Szerződés kiegészítése szükséges.

30.

Felek jelen ÁSZF, valamint a Szerződés értelmezéséből, avagy teljesítéséből eredő esetleges jogvitákat elsősorban békés úton kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét és hatáskörét kötik ki, a magyar jog alkalmazása mellett.

31.

Minden jelen ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben nem szabályozott kérdésben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.

32.

Alulírott … kijelentem, hogy jelen ÁSZF-et átvettem, elolvastam, abban foglaltakat megértettem és tudomásul vettem (az ÁSZF […]. pontjára vonatkozóan külön is figyelemfelhívó tájékoztatásban részesültem) és magamra nézve kötelezőnek elfogadom.

33.

Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a jelen ÁSZF-et, a jelen Szerződés megkötését megelőzően átvettem, ill. megtekintettem, tartalmát részletesen megismertem, az esetlegesen kérdéses pontokról minden szükséges tájékoztatást megkaptam, az ÁSZF rendelkezéseit megértettem és elfogadtam.